Fredrikstad Ungdomssjakk
Velkommen

Spillested Hvite Hus på Sellebakk tirsdager kl.18.00
Linker
Fredrikstad Ungdomssjakk
Kontakter FUS
Gamle sider
Foto
Turneringer
Terminlisten
Gamle fotosider
Klubbturnering 2009
Vedtekter FUS
  VEDTEKTER FUS  

1. FORMÅL:
Fredriksstad Ungdomssjakk skal arbeide for sjakken fremme og et godt miljø for sjakkinteresserte ungdom.

 

2. TILSLUTNING:
Fredriksstad Ungdomssjakk er tilsluttet Ungdommens sjakkforbund.

 

3. MEDLEMSKAP:
A         Inntak av nye medlemmer skal godkjennes av styret.
B         Et medlem plikter å betale fastsatt kontingent til avtalt tid.
C         Medlemskapet er åpent for personer som ikke er fylt 26 år pr. 1/1 i medlemsåret, deres foreldre og de som har en tilknytning til ungdomssjakkarbeidet.
D         Medlemmers nedre stemmerettsalder er 10 år.
E         Nye medlemmer skal ved inngåelse av medlemskap få utdelt et eksemplar av klubbens vedtekter.

4. STYRET:
A         Klubbens styre skal bestå av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og varamedlem.
B         På årsmøtet velges for tiden frem til neste årsmøte, de under pkt. A nevnte funksjoner.
C         Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. For vedtak kreves enighet hos minst 3 av medlemmene.
D         Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Ungdommens sjakkforbund. Særlig skal styret sørge for at medlemslistene er ajourført til enhver tid.

 

5. REVISORER:
Til å granske klubbens regnskap og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen,
2 revisorer.

 

6. ÅRSMØTE:
A         Klubben holder ordinært årsmøte i februar måned. Innkalling går ut fra styret 14 dager før møtedagen.
B         Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes medlemmene minst 7 dager før møtedagen.
C         På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av sekretær for møtet.
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
 5. Godkjenning av innkallingen.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning.
 8. Ansvarsfrihet for styret.
 9. Styrets forslag.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg.
 12. Avslutning.

D         På årsmøtet har hvert enkelt stemmeberettiget medlem 1 stemme.
E         Beslutninger fattes ved simpelt flertall, unntatt i spørsmål etter pkt.7. Ethvert medlem
Kan forlange skriftlig avstemning i enhver sak.

 

7. LOVENDRING OG KLUBBENS OPPLØSNING:
For endringer eller tilføyelser i klubbens vedtekter og for oppløsning av klubben, kreves det at spørsmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Dersom Fredrikstad Ungdomssjakk nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Fredrikstad by.

 

 

Fredrikstad Ungdomssjakk

Årsmøtet holdes i mars april

 

 

 

 
[ Kontakt for websidene Bjørn Berg JohansenTlf .69 34 52 20 ]
Copyright © 2008 - 2016 All rights reserved.