Fredrikstad Ungdomssjakk
Velkommen

Spillested Hvite Hus på Sellebakk tirsdager kl.18.00
Linker
Fredrikstad Ungdomssjakk
Kontakter FUS
Gamle sider
Foto
Turneringer
Terminlisten
Gamle fotosider
Klubbturnering 2009
Vedtekter FUS
  VEDTEKTER FUS  

1. FORMÅL:
Fredriksstad Ungdomssjakk skal arbeide for sjakken fremme og et godt miljø for sjakkinteresserte ungdom.

 

2. TILSLUTNING:
Fredriksstad Ungdomssjakk er tilsluttet Ungdommens sjakkforbund.

 

3. MEDLEMSKAP:
A         Inntak av nye medlemmer skal godkjennes av styret.
B         Et medlem plikter å betale fastsatt kontingent til avtalt tid.
C         Medlemskapet er åpent for personer som ikke er fylt 26 år pr. 1/1 i medlemsåret, deres foreldre og de som har en tilknytning til ungdomssjakkarbeidet.
D         Medlemmers nedre stemmerettsalder er 10 år.
E         Nye medlemmer skal ved inngåelse av medlemskap få utdelt et eksemplar av klubbens vedtekter.

4. STYRET:
A         Klubbens styre skal bestå av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og varamedlem.
B         På årsmøtet velges for tiden frem til neste årsmøte, de under pkt. A nevnte funksjoner.
C         Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. For vedtak kreves enighet hos minst 3 av medlemmene.
D         Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Ungdommens sjakkforbund. Særlig skal styret sørge for at medlemslistene er ajourført til enhver tid.

 

5. REVISORER:
Til å granske klubbens regnskap og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen,
2 revisorer.

 

6. ÅRSMØTE:
A         Klubben holder ordinært årsmøte i februar måned. Innkalling går ut fra styret 14 dager før møtedagen.
B         Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes medlemmene minst 7 dager før møtedagen.
C         På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av sekretær for møtet.
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
 5. Godkjenning av innkallingen.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning.
 8. Ansvarsfrihet for styret.
 9. Styrets forslag.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg.
 12. Avslutning.

D         På årsmøtet har hvert enkelt stemmeberettiget medlem 1 stemme.
E         Beslutninger fattes ved simpelt flertall, unntatt i spørsmål etter pkt.7. Ethvert medlem
Kan forlange skriftlig avstemning i enhver sak.

 

7. LOVENDRING OG KLUBBENS OPPLØSNING:
For endringer eller tilføyelser i klubbens vedtekter og for oppløsning av klubben, kreves det at spørsmålene er angitt i skriftlig innkalling.
For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede.
Dersom Fredrikstad Ungdomssjakk nedlegges, skal midlene overføres til Østfold Sjakkrets Ungdom (eller USF),
midlene settes på sperret konto, som oppbevares av Ungdommens Sjakkforbund, (ØSU)inntil det eventuelt blir opprettet en ny
Fredrikstad Ungdomssjakklubb
som er tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund.
Midlene med renter overføres da til denne.

 

Årsmøte 15.juni 2006

 

Fredrikstad Ungdomssjakk

Årsmøtet holdes i mars april

 

 

 

 
[ Kontakt for websidene Bjørn Berg JohansenTlf .69 34 52 20 ]
Copyright © 2008 - 2016 All rights reserved.