Fredrikstad Ungdomssjakk
Velkommen!
Spillested Hvite Hus på Sellebakk torsdager kl.18.00
Linker
 
Fredrikstad Ungdomssjakk
Kontakter FUS
Gamle sider
Foto
Turneringer
Terminlisten
Klubbturnering 2009
Nytt for kontakter til FUS
Lov og atester for ungdomsarbeide

Politiattester

 

Hva skal lokallaget gjøre!


• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i lokallaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.


• Styret må informere om ordningen på lokallagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i lo­kallaget fremgå.


• Lokallaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som omfattes av ordningen.


• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuelle personen(e) om at de(n) må ha politiattest.


• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søk­naden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sen­des fra politiet til den enkelte søker.

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.


• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er av­krevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. I sam­svar med bestemmelsen i strafferegistreringsloven §20 skal attesten makule­res etter bruk.


• Lokallaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.


• Lokallaget kan når som helst kontakte USF for råd og veiledning i disse sakene
på telefon eller e-post.

 

Kontakt USF om mere info.
http://2000.sjakk.no/usf/politiattest/politiattest_veileder.pdf
Oppdatert: 15/11-2015

Innhenting av politiattester

Styret i Ungdommens Sjakkforbund vedtok 14. mars 2008 at at alle lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2011. Styret mener at en felles praksis best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

 
Godkjent med Politiattest:

Leder: Bjørn Berg Johansen

Undervisning: Frank Willy Vindløv Larsen

 
 
 


 

 

 

 

 

 
[ Kontakt for websidene Bjørn Berg JohansenTlf .69 34 52 20 ]
Copyright © 2008 - 2015 All rights reserved.