v/ Øystein Brekke

Åpent NM i hurtigsjakk og lynsjakk
6. - 8. januar 2017

Velkommen til Sandefjord!

V/ Øystein Brekke

FUS
     
 
 
 

Reglement for Det åpne NM i hurtigsjakk & Det åpne NM i Lynsjakk

Fides regler

Reglement for Det åpne NM i hurtigsjakk

  1. Norges Sjakkforbund (NSF) søker hvert år å få avholdt det åpne NM i hurtigsjakk, som fastsatt i punkt 5 i NSFs turneringsreglement.
  2. Turneringen holdes hvert år om mulig i januar måned. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad gjennom kretsen til NSF innen 1. mai foregående år. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.
  3. Det Åpne NM inngår i Norges Grand Prix (NGP). Reglement for NGP gjelder med mindre annet er bestemt her.
  4. Spilleprogram, startavgifter, premiering, gruppeinndeling og antall runder skal godkjennes av sentralstyret. Arrangøren skal fremme forslag om disse forholdene overfor sentralstyret innen 6 måneder før turneringen. Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Betenkningstiden er 20 minutter på hele partiet, med 10 sekunders tillegg per trekk..
  5. Protestfrist mot rundeoppsettet er ti minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest femten minutter før start, ellers fem minutter etter bekjentgjøring.
  6. Vinneren får tittelen "Vinner av det åpne NM i hurtigsjakk". Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

    Vedtatt av NSFs sentralstyre den 12. november 1990. Sist endret av sentralstyret januar 2014.

 

Reglement for Det åpne NM i lynsjakk er ikke fastsatt.

  1. Her gjelder norsk lynsjakkregel frem til det kommer nye regler for lynsjakk.

TURNERINGSREGLER

§ 6. Sjakkuret

6.1 Et «sjakkur» er et ur med to separate klokker, koplet til hverandre slik at bare en av dem kan gå av gangen.
«Klokke» er i FIDEs regler definert som en av de to klokkene på sjakkuret.
Hver klokke har en «klaff». 
«Klaffen har falt» betyr at spillerens fastsatte betenkningstid er utløpt.

6.2 a) Under partiet skal hver spiller, etter å ha utført et trekk, stanse sin egen klokke og starte motstanderens (dvs. hun/han skal trykke på sin klokke). Trekket er da «fullført». Et trekk er også fullført hvis:
(1)trekket avslutter partiet (se §§ 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c og 9.6), eller
(2) spilleren har gjort sitt neste trekk, hvis hennes/hans forrige trekk ikke var fullført. 
En spiller har rett til å stanse sin klokke etter å ha gjort et trekk, selv om motstanderen har gjort sitt neste trekk. Tiden fra et trekk er utført på brettet til spilleren har stanset klokken regnes som en del av spillerens betenkningstid.


b)
Spilleren må stanse klokken med den samme hånden som ble brukt til å utføre trekket. Det er forbudt å holde fingeren på klokken eller holde hånden over den.

    c) Sjakkuret skal behandles på en ordentlig måte. Det er forbudt å slå hardt på sjakkuret, å løfte det opp, velte det eller stanse klokken før trekket er utført. Uforsvarlig håndtering av sjakkuret skal straffes i samsvar med § 12.9.

    d) Det er bare tillatt å rette på brikkene mens spillerens egen klokke går.

    e) Hvis en spiller ikke er i stand til å bruke uret, kan hun/han stille med en assistent (som turneringslederen finner akseptabel) som kan utføre denne oppgaven. Spillerens klokke skal justeres på en rimelig måte av turneringslederen. Justering av klokken skal ikke gjøres for funksjonshemmede spillere.

6.3 a) Når sjakkur benyttes, skal hver spiller fullføre et minimum antall, eller alle trekk, i løpet av en fastsatt betenkningstid, og/eller eventuelt tildeles spilleren et tillegg i betenkningstid etter hvert trekk. Alt dette skal angis på forhånd.

    b)Den tiden en spiller har til gode ved en tidskontroll, overføres som et tillegg til den tiden hun/han har til rådighet før neste tidskontroll, hvis det spilles med flere tidskontroller.
I utsettelsesmodus er spillerne tildelt en «grunnbetenkningstid». I tillegg kommer en «fast ekstratid» for hvert trekk. Grunnbetenkningstiden løper først når den faste ekstratiden er utløpt. Såfremt spilleren stanser sin klokke innen utløpet av ekstratiden, vil den gjenværende grunnbetenkningstiden forbli uendret, uavhengig av hvor mye av den faste ekstratiden som ble brukt.

6.4 Umiddelbart etter at klaffen har falt skal det undersøkes hvorvidt vilkårene angitt i § 6.3 a er oppfylt.

6.5 Før partiet starter bestemmer turneringslederen på hvilken side av brettet sjakkuret skal stå.

6.6På tidspunktet som er fastsatt for partiets begynnelse, skal klokken til spilleren med de hvite brikkene settes i gang.

6.7a) Reglene for turneringen skal angi en tidsfrist for fremmøte til partiet. En spiller som kommer til partiet etter fristen skal tape partiet hvis ikke turneringsleder bestemmer noe annet.
b)
Hvis reglene for turneringen angir at tidfristen ikke er null, og ingen av spillerne er til stede når partiet skal begynne, skal spilleren som har de hvite brikkene miste tiden som går før hun/han kommer; med mindre reglene for turneringen tilsier, eller turneringslederen bestemmer, noe annet.

6.8Klaffen betraktes som falt idet turneringslederen oppdager det, eller når en av de to spillerne framsetter et gyldig krav om det.

6.9 Med de unntak angitt i §§ 5.1 a, 5.1 b, 5.2 a, 5.2 b, 5.2 c er partiet tapt for en spiller som ikke har fullført det foreskrevne antall trekk innen den fastsatte tid. Likevel er partiet remis dersom stillingen er slik at det er umulig for motstanderen å matte spillerens konge ved noen som helst lovlig trekkrekkefølge.

6.10 a) Enhver anvisning som gis av sjakkuret er avgjørende, med mindre uret har en tydelig defekt. Et ur med en tydelig defekt må byttes ut av turneringsleder, som skal bruke sitt beste skjønn når hun/han fastsetter hvilke tidsforbruk som skal angis på det nyinnsatte sjakkuret.
b) Hvis det i løpet av et parti oppdages at en eller begge klokker er feil innstilt, skal en av spillerne eller turneringslederen stoppe klokkene umiddelbart. Turneringslederen skal stille klokkene riktig og justere gjenværende betenkningstid samt trekktelleren om nødvendig. Turneringslederen skal bruke sitt beste skjønn når hun/han fastsetter hvilke tidsforbruk som skal angis.

6.11 Hvis begge klaffer har falt og det ikke lar seg gjøre å fastslå hvilken klaff som falt først, så
a) skal partiet fortsette hvis dette skjer før partiets siste fase.
b) er partiet remis hvis det skjer i den fasen av partiet hvor alle gjenværende trekk må fullføres.

6.12a) Hvis et parti må avbrytes, skal turneringslederen stanse sjakkuret.
b) En spiller kan kun stanse sjakkuret for å be turneringslederen om assistanse, for eksempel når bondeforvandling har funnet sted og den ønskede brikken ikke er tilgjengelig.
c) Turneringslederen bestemmer når partiet skal fortsette.
d) Dersom en spiller stanser sjakkuret for å få assistanse av turneringslederen, skal turneringslederen avgjøre om spilleren hadde en gyldig grunn til å gjøre dette. Hvis dette ikke er tilfelle, skal spilleren straffes som angitt i § 12.9.

 

12.9 Turneringslederen har følgende muligheter for å tildele straff:
a) advarsel
b) tillegg i motstanderens betenkningstid
c) fradrag i spillerens betenkningstid
d) å øke motstanderens poengscore i partiet til den maksimale score for et parti
e) å redusere spillerens poengscore i partiet
f) å dømme partiet til tap for den spilleren som har forbrutt seg (turneringsleder skal også bestemme motstanderens poengscore)
g) en bot kunngjort på forhånd
h) utvisning fra turneringen. 
 
  [ Kontakt for websidene Bjørn Berg JohansenTlf .69 34 52 20 ]
Copyright © 2016 All rights reserved.